XINGFA

Công ty Mitsubishi Corporation (MC) là một doang nghiệp kinh doanh tổng hợp toàn cầu, trong đó công ty thực hiện phát triển và điều hành việc kinh doanh trên hầu hết tất cả các lĩnh vực công nghiệp bao gồm: tài chính công nghiệp, năng lượng, kim khí, cơ khí, hóa chất, thực phẩm và kinh doanh môi trường. Các hoạt động hiện tại của MC đang vượt xa các hoạt động thương mại truyền thông của công ty, trong đó công ty đa dạng hóa phạm vi kinh doanh từ việc phát triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên đến việc đầu tư vào các ngành như bán lẻ, cơ sở hạ tầng, sản phẩm tài chính và sản xuất các mặt hàng công nghiệp.

Với hơn 200 văn phòng và công ty con tại khoảng 90 nước trên toàn thế giới và một mạng lưới gồm hơn 600 công ty thuộc tập đoàn, MC sở hữu hệ thống nhân viên đa quốc gia với hơn 65.000 người.